Privacy

Home > Privacy statement


Privacy Statement Fleurada
Fleurada is een leverancier van bloemen, planten en accessoires. Verkoop vindt hoofdzakelijk plaats aan bloemendetaillisten door middel van een Cash & Carry en online via een webshop. Voor het aanvragen van een klanten- en/of gebruikersaccount ten behoeve van het verrichten van aankopen worden privacygevoelige (persoons)gegevens verwerkt. Fleurada Holland B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking en beveiliging van deze gegevens. Door middel van een privacy statement verklaren wij aan u welke persoonsgegevens wij registeren en met welk doel deze gegevens worden gebruikt. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:
a) wij vermelden met welke doel de persoonsgegevens worden verwerken;
b) wij het opvragen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
c) wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in het geval waarin uw toestemming is vereist;
d) wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
e) wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van Persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:
a) u kunt ons uw persoonsgegevens actief verstrekken, bijvoorbeeld bij een bezoek aan ons bedrijf, bij het aanvragen van een login voor onze webshop, door het plaatsen van een bestelling op de website, via e-mail of in een telefoongesprek;
b) u kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt bijvoorbeeld uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle websites op het internet. Wij gebruiken uw IP-adres om de website te verbeteren en om het log-in proces te vergemakkelijken. Uw IP-adres is echter geanonimiseerd, waardoor het niet te herleiden is naar een Natuurlijk persoon.

Doeleinden
De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
a) het afhandelen van uw bestelling: om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens;
b) afhandelen betaalverkeer: om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens;
c) communicatie: om de communicatie omtrent uw bestelling, informatie over (soortgelijke) producten en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens;
d) uitvoering wettelijke plicht: om te voldoen aan onze wettelijke plicht (uitvoering van de overeenkomst) bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn;
e) statistische doeleinden, om onze website te optimaliseren;
f) marketing (indien toestemming): om u gerichte aanbiedingen en/of nieuwsbrieven te kunnen doen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. Uiteraard biedt de mailing de mogelijkheid om u weer af te melden.

Soorten persoonsgegevens
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy statement genoemde doelen:
a) naam;
b) KvK nummer
c) adres;
d) e-mailadres;
e) telefoonnummer;
f) IP-adres.

Beveiliging persoonsgegevens
Fleurada Holland B.V. maakt gebruik van een beveiligde internetbeveiliging, herkenbaar aan het “groene slotje” dat u in de browser verschijnt.De gegevens die u hierop uitwisselt zijn versleuteld en daarmee onleesbaar tijdens het versturen en kunnen niet worden onderschept door een onbevoegde. Fleurada Holland B.V. zorgt, in samenwerking met Florisoft B.V., voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen staan.

Uw privacyrechten
Als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een verzoek mailen naar privacy@fleurada.nl. U kunt zich beroepen op de volgende rechten:

Informatie over de verwerkingen
U heeft het recht om informatie te verkrijgen over wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan. Dit recht bevat ook een drietal uitzonderingen, namelijk:
a) de informatieverstrekking aan de betrokkene blijkt onmogelijk, of vergt een onevenredige inspanning; of
b) de verkrijging of verstrekking van de persoonsgegevens is uitdrukkelijk bij wet voorgeschreven en in die wet zijn de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene gewaarborgd; of
c) de persoonsgegevens moeten vertrouwelijk blijven in verband met een beroepsgeheim.

Inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien.

Rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen en/of te corrigeren.

Vergetelheid
U heeft het recht om uw gegevens zo snel mogelijk te laten wissen, maar alleen in één van de volgende situaties:
a) niet meer nodig: uw persoonsgegevens zijn niet langer meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
b) intrekken toestemming: u trekt uw toestemming voor het verwerken in;
c) bezwaar: u heeft een gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
d) onrechtmatige verwerking: uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
e) wettelijk bewaartermijn: uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
f) kinderen: wanneer de betrokkene jonger is dan 16 jaar, zullen wij de gegevens vooralsnog verwijderen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken wanneer de volgende situaties zijn ontstaan:
a) de persoonsgegevens zijn niet juist;
b) de verwerking is onrechtmatig;
c) de verwerkingsverantwoordelijke, Fleurada, heeft de gegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden;
d) de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

Bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U kunt uw recht op verzet in een drietal situaties inroepen:
a) de betrokkene kan vanwege persoonlijke omstandigheden bezwaar maken die gebaseerd zijn op de grondslagen;
b) de betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing;
c) de betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van specifiek met zijn situatie verband houdende redenen.

Dataportabiliteit
U heeft recht op dataportabiliteit, dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen. Hiermee wordt bedoeld dat u de mogelijkheid heeft om uw persoonsgegevens op te vragen en deze te gebruiken voor eigen doeleinden of om door te sturen naar een organisatie.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Hierbij kan worden gedacht aan automatische beslissingen via het internet zonder menselijke tussenkomst. Fleurada maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Persoonsgegevens buiten de EU
Fleurada zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming buiten de EU verstrekken.

Google Analytics
Fleurada maakt gebruik van Google Analytics-cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google waarbij het delen van gegevens met Google uitgeschakeld. Tevens worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd, hierdoor zijn de gegevens niet te herleiden naar een Persoon. Ook maakt Fleurada geen gebruik van andere Google-Ads.

Bewaartermijn van de gegevens
Fleurada bewaart de persoonsgegevens 7 jaar nadat er een laatste aankoop is geweest. Wij verwerken de persoonsgegevens ook voor statistische doeleinden, dit houdt in dat wij de gegevens langer dan de vastgestelde bewaartermijn zullen bewaren. Echter, worden de gegevens geanonimiseerd waardoor deze niet meer te herleiden zijn naar een Natuurlijk persoon.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Fleurada, of u wilt een wijziging doorvoeren in de door ons bewaarde persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@fleurada.nl.

Privacy Statement updates voor Fleurada
Fleurada is bevoegd haar privacy statement te wijzigen of bij te werken, in zijn geheel of gedeeltelijk, als gevolg van variaties binnen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die ten grondslag liggen aan de kwestie en uw rechten beschermen. Dergelijke wijzigingen en updates van deze privacy statement worden aan de gebruikers via de pagina Privacy statement meegedeeld zodra deze worden ingevoerd. Fleurada raadt u dus aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Deze privacy statement is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Contactgegevens
Fleurada Holland B.V.
Postbus 541
2675 ZT Honselersdijk
privacy@fleurada.nl

K.v.K. Haaglanden 27226978

Naar boven

Cookie beleid
Deze website maakt gebruik van cookies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die worden beschreven in het cookiebeleid. U accepteert het gebruik van cookies door deze banner te sluiten of door verder te bladeren.